Avís legal


Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat del La Marina Viva o d'algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts.

Tots els drets estan reservats.

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

La Marina Viva no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

Tota informació rebuda dels usuaris d'aquest lloc web serà tractada amb la màxima confidencialitat.

En compliment d'allò que preveu la Llei Orgànica 15/199 de 13 de desembre, de protecció de dades personals i reglamentació complementària, s'informa als usuaris que les dades personals que facilitin a La Marina Viva seran incorporades a un fitxer del qual és titular l’associació, i seran utilitzades exclusivament per a finalitats relacionades amb la mateixa.